lv_LV
  Tālruņi: (+371) 27049449, 29227274  Skype: GUGL.lv
e-pārskats | LB kursi | PVN reģistrs | ES PVN | VID EDS | 1188.lv


Grāmatvedība un Grāmatvedības Lietvedība
«
»


Šodien (05.04.20)
Vārda dienas:

Vija, Vidaga, Aivija

Kontu plāni

Komercsabiedrību grāmatvedības kontu plāni
Bilances konti
  1. Ilgtermiņa ieguldījumi
  1.1. Nemateriālie ieguldījumi
  1110 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas
  1120 Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības; datoru programmas
  1130 Uzņēmuma nemateriālā vērtība
  1180 Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem
  1190 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa (pasīvā)
  1.2. Pamatlīdzekļi
  1210 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma objekti
  1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
  1230 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
  1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
  1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā)
  1.3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
  1310 Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
  1320 Aizdevumi meitas uzņēmumam
  1330 Līdzdalības saistīto uzņēmumu kapitālā
  1340 Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem
  1350 Pārējie vērtspapīri
  1360 Pārējie aizdevumi
  1370 Pašu akcijas un daļas
  1380 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un valdei
     
  2. Apgrozāmie līdzekļi
  2.1. Krājumi
  2110 Izejvielas un materiāli
  2120 Nepabeigtie ražojumi
  2130 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
  2140 Nepabeigtie pasūtījumi
  2190 Avansa maksājumi par precēm
  2.2 Produktīvie un darba dzīvnieki
  2210 Pieaugušie produktīvie lopi
  2220 Jaunlopi un sīkie dzīvnieki
  2230 Darba lopi
  2290 Darba lopu norakstītā vērtība (pasīvā)
  2.3. Norēķini par prasībām (ar debitoriem)
  2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
  2320 Par piegādēm un pasūtītājiem saņemtie vekseļi
  2330 Meitas uzņēmuma parādi
  2340 Saistīto uzņēmumu parādi
  2350 Norēķini ar citiem debitoriem
  2360 Norēķini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātās summām
  2370 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai
  2380 Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam
  2390 Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi
  2.4. Nākamo periodu izdevumi
  2410 Nākamo periodu izdevumi
  2420 Akciju emisijas nocenojums (disagio)
  2.5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos
  2510 Meitas uzņēmuma akcijas un daļas
  2520 Saistīto uzņēmumu akcijas un daļas
  2530 Pašu uzņēmuma akcijas un daļas
  2540 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
  2.6. Naudas līdzekļi
  2610 Kase
  2620 Norēķinu konti bankās
  2640 Akreditīvi, čeki un īpašu norēķina formu konti
  2650 Citi konti bankās
  2670 Pārējie naudas līdzekļi
     
  3. Pašu kapitāls
  3.1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls agio, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
  3110 Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
  3120 Akciju emisijas uzcenojums (agio)
  3130 Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
  3.2. Privātkonti
  3210 Privātiem nolūkiem izņemtie līdzekļi
  3220 Privātie ieguldījumi
  3.3. Rezerves
  3310 Rezerves kapitāls
  3330 Citas likumā paredzētās rezerves
  3340 Rezerves pašu akcijām un daļām
  3350 Statūtos paredzētās rezerves
  3360 Pārējās rezerves
  3.4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
  3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa
  3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
     
  4. Uzkrājumi
  4.1. Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
  4110 Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
  4.2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
  4210 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
  4.3. Citi uzkrājumi
  4310 Citi uzkrājumi
     
  5. Kreditori
  5.1. Norēķini par aizņēmumiem
  5110 Aizņēmumi pret obligācijām
  5120 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
  5130 Aizņēmumi ar līdzdalību peļņā
  5140 Citi aizņēmumi
  5150 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
  5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
  5170 Aizņēmumi no kredītiestādēm - bez norādītā termiņa
  5.2. Norēķini par saņemtajiem avansiem
  5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem
  5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
  5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
  5.4. Maksājamie vekseļi
  5410 Norēķini par pašu izdotiem vekseļiem
  5.5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
  5510 Norēķini par parādiem meitas uzņēmumam
  5520 Norēķini par parādiem saistītiem uzņēmumiem
  5530 Norēķini par parādiem uzņēmumiem, ar kuriem ir līgums par līdzdalību
  5540 Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem un dalībniekiem
  5550 Norēķini par parādiem personālam
  5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
  5610 Norēķini par darba algu
  5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)
  5.7. Norēķini par nodokļiem
  5710 Norēķini par peļņas nodokli
  5720 Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam
  5.8. Norēķini par dividendēm
  5810 Norēķini par pārskata gada dividendēm
  5820 Norēķini par iepriekšējo gadu neizmaksātajām dividendēm
  5.9. Nākamo periodu ieņēmumi
  5910 Nākamo periodu ieņēmumi
     
Operāciju konti
  6. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības
  6.1. Ieņēmumi no pārdošanas, kas apliekami ar nodokļiem vispārējā kārtībā
  6110 Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas
  6.2. Ieņēmumi no pārdošanas, kas citādi apliekami ar nodokļiem
  6210 Ar nodokļiem neapliekamie pārdošanas ieņēmumi
  6220 Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi
  6.3. Komisijas, starpniecības un citi ieņēmumi
  6310 Komisijas un starpniecības ieņēmumi
  6320 Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes un realizācijas
  6330 Ieņēmumi no taras realizācijas
  6340 Ar nodokļiem neapliekamie apgrozījumi
  6.4. Ieņēmumus samazinošas atlaides
  6410 Piešķirtās skonto atlaides
  6420 Piešķirtie bonusi
  6430 Piešķirtie rabati un citas tirdzniecības atlaides
  6.5. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi
  6510 Ieņēmumi no vērtspapīru kursa paaugstināšanās
  6530 Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas
  6540 Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas
  6550 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas
  6560 Ieņēmumos pārskaitītais rezervju un uzkrājumu samazinājums
  6570 Iepriekšējo gadu nodokļa samazinājums
  6580 Papildus ieguldījumi un citi ieņēmumi
  6590 Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
  6.6. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
  6610 Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas
  6620 Nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
  6630 Nepabeigto pasūtījumu atlikumu un vērtības izmaiņas
  6640 Produktīvo un darba dzīvnieku ganāmpulka vērtības izmaiņas
  6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
  6710 Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
  6.9. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi
  6910 Dzīvokļu saimniecības ieņēmumi
  6920 Komunālās saimniecības ieņēmumi
  6930 Sadzīves pakalpojumu ieņēmumi
  6940 Sabiedriskās ēdināšanas ieņēmumi
  6950 Izglītības iestāžu ieņēmumi
  6960 Medicīnas iestāžu ieņēmumi
  6970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu ieņēmumi
  6980 Pārējie sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi
     
  7. Saimnieciskās darbības izdevumi
  7.1. Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai
  7110 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi
  7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi
  7130 Saņemtās atlaides
  7140 Taras izdevumi
  7150 Muitas un ievednodevas
  7160 Pārējie ārējie izdevumi
  7170 Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes
  7180 Pārējie materiālie izdevumi (nodoklis par dabas resursu izmantošanu, celmu nauda u.c.)
  7190 Pirkto materiālu un preču krājumu un vērtības izmaiņas
  7.2. Personāla izmaksas
  7210 Strādnieku algas
  7220 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas
  7230 Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu darbinieku algas
  7240 Pārējās personāla izmaksas
  7.3. Sociālās nodevas un izmaksas
  7310 Sociālais nodoklis
  7320 Pārējās sociālās izmaksas
  7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības norakstījumi
  7410 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
  7420 Pamatlīdzekļu nolietojums
  7440 Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
  7.5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
  7510 Dabas aizsardzības izdevumi
  7530 Nodevas par ražošanā izmantotiem zemes gabaliem
  7540 Apdrošināšanas maksājumi (izņemot darbinieku apdrošināšanu)
  7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
  7560 Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi
  7570 Komandējuma izdevumi
  7.6. Preču pārdošanas izdevumi
  7610 Iesaiņojamais materiāls, tara
  7620 Preču transporta izdevumi
  7630 Preču transporta apdrošināšana
  7640 Samaksātās komisijas naudas
  7650 Citi pārdošanas izdevumi
  7.7. Administrācijas izdevumi
  7710 Sakaru izdevumi
  7720 Kantora (biroja) izdevumi
  7730 Juristu pakalpojumu apmaksa
  7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi
  7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
  7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
  7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
  7.8. Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi
  7810 Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi
  7.9. Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
  7910 Dzīvokļu saimniecības izdevumi
  7920 Komunālās saimniecības izdevumi
  7930 Sadzīves pakalpojumu izdevumi
  7940 Sabiedriskās ēdināšanas izdevumi
  7950 Izglītības iestāžu izdevumi
  7960 Medicīniskās apkalpošanas izdevumi
  7970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu izdevumi
  7980 Pārējie sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
     
  8. Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi
  8.1. Dažādi ieņēmumi
  8110 Ieņēmumi no līdzdalības, vērtspapīriem un aizdevumiem
  8120 Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi
  8130 Vekseļu diskonta ieņēmumi
  8140 Ziedojumi un citi tiem pielīdzināmi ieņēmumi
  8150 Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās
  8160 Saņemtās soda naudas un līgumsodi
  8170 Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas
  8190 Citi ieņēmumi
  8.2. Dažādi izdevumi
  8210 Īstermiņa finansu ieguldījumu vērtības norakstīšana
  8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi
  8230 Vekseļu diskonta izmaksas
  8240 Ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksa
  8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās
  8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi
  8270 Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas
  8290 Citi izdevumi
  8.3. Ārkārtas ieņēmumi
  8310 Ārkārtas ieņēmumi
  8.4. Ārkārtas izdevumi
  8410 Ārkārtas izdevumi
  8.6. Peļņa vai zaudējumi
  8610 Peļņa vai zaudējumi
  8.7. Peļņas izlietojums (bez nodokļiem)
  8710 Peļņas izlietojums
  8.8. Nodokļi no peļņas un citi saimnieciskās darbības izdevumos neiekļaujamie nodokļi
  8810 Nodoklis no peļņas
  8820 Nodoklis par dabas resursu izmantošanu no peļņas maksājamā daļā
  8830 Nodoklis par zemi
  8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujamie nodokļi